KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması https://www.kolektifhouse.co/ adresinde bulunan Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) için önemli bir konudur. Şirket veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.


1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı


İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;


 • a. Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 • b. Kişisel verilerin işlenmesinde uygulanacak ilkeler
 • c. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiği ve bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,
 • d. Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 • e. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • f. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 • g. Kişisel verileri saklama sürelerini,
 • h. Profilleme ve Segmentasyon
 • i. İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 • j. İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
 • k. Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını
 • l. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

çıklamaktadır.


a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilen


 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanarak websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.


b. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak İlkeler


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verilen toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesinde aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.


b.1 Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Faaliyette Bulunma

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi veri sahiplerinin haklarının korunması için kişisel verileri hukuka uygun ve adil bir şekilde toplayarak, işleyecektir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde orantılılık ve gereklilik ilkeleri göz önünde bulundurulacaktır.


b.2. Amaca Özel Kısıtlama

Kişisel veri yalnızca verilerin toplanmasından önce tanımlanmış amaçlar için işlenebilir. Amaca ilave değişimler yalnızca sınırlı ölçüde ve gerekçelendirmeyle mümkündür.


b.3. Şeffaflık ve Aydınlatma

Veri sahipleri, kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi öncesinde detaylı olarak bilgilendirilmelidir. Verilerin toplanması öncesinde hak sahipleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmelidir:


 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
 • Kişisel verilerin işlenme amacı
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel verisi işlenen kişinin KVKK madde 11 uyarınca hakları.

b.4. Veri Ekonomisi


Kişisel verinin işlenmesinden önce, amaca ulaşmak için işlemin gerekli olup olmadığı ve hangi kapsamda gerekli olduğu belirlenmelidir. Amacın kabul edilebilir ve orantılı olduğu durumda anonim ya da istatistiki veri kullanılabilir.


b.5. Kişisel Verilerin Silinmesi

İlgili kanunlarda kayıt saklama yükümlülükleri ve ispat için gerekli kayıt tutma işlemleri için öngörülen sürelerin sona ermesinden sonra artık gerekli olmayan kişisel veri silinmekte veya yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


b.6. Doğruluk ve Veri Güncelliği

Kişisel verilerin doğru, tam ve biliniyor olması halinde güncel olması zorunludur. Doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesi, düzeltilmesi, tamamlanması veya güncellenmesi sağlanmalıdır.


b.7. Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veri gizli bilgi olarak saklanmalı ve muhafaza edilmelidir. Kişisel Veriler yetkisiz erişimi, yasal olmayan işlemleri, paylaşımı, yanlışlıkla kaybolmayı, değiştirilmeyi veya tahrip edilmeyi engellemek için gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak korunmalı ve kişisel seviyede gizli tutulmaktadır.


c. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiği ve Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.


d. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri


1.

a) Üye Müşteri

 • Kimlik Bilgisi:  Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası,
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı ve satın aldığı ürüne ilişkin şehir, ilçe, tebligat adresi,gerektiğinde mevcut konum bilgisi
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, sabit telefon numarası, e-posta adresi, şirket ise tebligat adresi, şahıs ise ikametgah adresi, posta kodu
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi ve numarasıfatura bilgileri, ödeme yapılan kart bilgisi
 • Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası, Şirket faturalama sisteminde üyeye özel tanımlanan cari kodu
 • Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • İşitsel ve Görsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları, şirkete ait alanlarda zorunluluk gereği alınan kamera kayıtları.
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

b) Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar)

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (………………… aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
 • Misafir Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, siparişe ilişkin bilgiler
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, …………………………tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
2.

Çevrimiçi Ziyaretçi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, e-posta, parola bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.
3.

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe ( …………………… aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
4.

Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi

 • Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı
 • İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
 • Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

e. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı


1.
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen “https://www.kolektifhouse.co/” ve “http://koplanet.kolektifhouse.co/marketplace” e-ticaret platformları (“platform”); üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Üye Müşteri ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Üye Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Üye Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
2.

Çevrimiçi Ziyaretçi Kişisel Verileri

 • 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
3.

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi Kişisel Verileri

 • Ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
4.

Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi

 • Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı
 • İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
 • Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

f. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi , kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi , kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:


 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
 • Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Şirket tarafından işletilen platformlara veya Şirketksistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.


g. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti alt yapı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye Müşteri/Misafir Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz ek olarak iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verilerini Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanabilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.


h. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Şirket ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olarak saklanabilecektir.
Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.


i. Profilleme ve Segmentasyon


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;


 • h.1. Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır.
 • h.2. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Üye Müşteri/Misafir Müşteri bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak;
  • a. Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),
  • b. Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi,
  • c. Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’leri https://koplanet.kolektifhouse.co/ içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye atanan bu ID’ler Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.


j. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

k. İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “https://koplanet.kolektifhouse.co/login” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.
Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.


l. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Şirket yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirket yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.


m. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi


Kullanıcıların tercihlerinin izlenmesi amacıyla internet sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler; sizin bilgisayarınızdan daha önce internet sitemize erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir.

Internet sitemizi cookieler olmaksızın da kullanabilirsiniz Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak birçok browserın cookieleri otomatik olarak kabul ettiği ve cookie kabul etmemeniz halinde internet sitemizi kullanımınızın sınırlanabileceğini hususunda dikkatinizi çekmek isteriz.


2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi,, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edilecek veya anonim hale getirecektir.

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.


3. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, KVKK’nın 16. Maddesi’nde belirtilen Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmuştur. Buna göre sicile kayıt için Kurul’a sunulan bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:


 • Veri sorumlusu olarak Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
AYDINLATMA METNİ

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve sorumlu birimimizin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler veya reklamlar da içerebilir.
Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.
Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası’ndan (KVKK) erişebilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?


Kişisel verilerinizi, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde ticari sözleşmenin kurulması için gerekli olması, Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması ve Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işliyoruz.
Kişisel Verilerinizi e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo kanalıyla elde ediyoruz.
Kişisel verilerinizi sizin rızanız doğrultusunda işliyoruz.


HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?


Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca açık rızanıza bağlı olarak elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki kişisel veriler işlenecektir.


 • Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad, Unvan, Doğum tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası ve bilgileri, Mersis Numarası, KEP Adresi
 • İletişim Bilgisi: Cep Telefonu numarası, Sabit Telefon Numarası, E-posta adresi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ


Siz değerli müşterilerimizden sipariş kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Şirket tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında; siparişin ve siparişinize ilişkin belgelerin tarafınıza iletilebilmesi, Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin ifası, Sözleşmenin diğer süreçlerinin takibi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve ürünlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen kişisel verileriniz 2. Maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak ve 3. Maddede detayları verilen amaçlarla Kanun’un 8. Maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz açık rızanız ile Kanun’un 9. Maddesi uyarınca yurt dışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ


Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;


 • Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenilmediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek, haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin bizim için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde bulunan “başvuru formunu” doldurmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla bize iletmiş olduğunuz mail adresine cevap vererek başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bizi her zaman arayabilirsiniz.


İLETİŞİM BİLGİLERİ


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
E-posta adresi:  [email protected] / [email protected]
Mersis No: 0575045826500018
Adres: Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, No:5/1, Levent, Şişli, İstanbul
Telefon: 0212 924 24 10


AÇIK RIZA METNİ


www.kolektifhouse.co internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni başlıklı metinler ile gerekli aydınlatmanın şahsıma veri işlenmesinden önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, açık rızamın bir ürün ya da hizmetin sunulmasına ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmamın ön şartı olarak ileri sürülmediğini, veri işleme ile ilgili bütün konularda tarafıma açık ve anlaşılır bilgi verildiğini, elde edilecek kişisel verilerimin hangi amaçla kullanılacağının tarafımdan anlaşıldığını ve ilgili politika ile belgeleri eksiksiz okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Bu kapsamda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel ve özel nitelikteki verilerimin, www.kolektifhouse.co internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni metinleri çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, , işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen, her türlü işlemin yapılmasına, dilendiği takdirde uygun göreceği veri sorumluları eliyle bu işlemlerin bir kısmını ve/veya tamamının yapılmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkilerinin gereği olarak grup şirketleri, ortak firmalara, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortağı olan yurt içinde ve yurt dışında yer alan üçüncü kişilerle paylaşılmasına kendi özgür iradem ile rıza gösteriyorum.


VERİ SORUMLUSUNUN İLETİŞİM BİLGİLERİ


Ad, Soyad ve Unvan: Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Web Adresi: https://kolektifhouse.co/
E-posta Adresi: [email protected] / [email protected]
Mersis No/VKN: 0575045826500018 / 5750458265
Adres: Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, No:5/1, Levent, Şişli, İstanbul
Telefon: 0212 924 24 10


ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“KOLEKTİF HOUSE”) tarafından hazırlanmıştır.

KOLEKTİF HOUSE’un şubelerinde (“Ofisleri”) güvenliğin sağlanması amacıyla Kolektif Gate uygulaması ve KoMember Kart vasıtasıyla Üyelerin, Üye Personellerinin ve Misafirlerin (“ZİYARETÇİ”) giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. KOLEKTİF HOUSE olarak ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranmaya ve kişisel verilerin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız. Bu metinle Kanun’dan doğan, ziyaretçilere yönelik kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklar konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Kolektif Gate uygulaması ve KoMember Kart vasıtasıyla Ziyaretçilerin adı, soyadı, e-posta adresleri, giriş & çıkış saatleri, giriş & çıkış yapılan lokasyon & Ofis bilgileri ile giriş yapılan oda bilgileri KOLEKTİF HOUSE tarafından işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde ilgili kişi işvereni olan Üyelere, KOLEKTİF HOUSE’un iş ortaklarına ve/veya tedarikçilerine, adli makamlara veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Başvuru Formunu’nda paylaşılan usul ve şekilde iletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
E-posta adresi:  [email protected] / [email protected]
Mersis No: 0575045826500018
Adres: Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, No:5/1, Levent, Şişli, İstanbul
Telefon: 0212 924 24 10


Bu platformun amacı, 6 Şubat 2023 tarihi ve devamında ülkemizin çeşitli illerinde art arda meydana gelen depremlerde olumsuz etkilenen afetzedeler ile onlara dayanışma amacıyla gönüllü olarak destek sunmak isteyenler arasında bir iletişim köprüsü kurarak çeşitli sosyal yardımların sağlanmasına katkı sağlamaktır. Bu platform, işbirliği ve dayanışma temelinde çalışan bir sosyal yardım projesidir. Afetzedelerle yardımseverler arasındaki hukuki ve fiili her ilişkinin sorumluluğu söz konusu taraflara aittir ve Kolektif House, bu ilişkilerin tamamen dışında olup ve hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kolektif House, afetzedeler ve yardımseverler adına hareket etmemekte olup ve bu kişilerin eylem ve işlemlerinden sorumluluk kabul etmez. Kolektif House platformda yer alan hiçbir kişinin, kefil, garantör veya temsilcisi değildir. Kolektif House, platformu kullanan kişilerin gerçek ihtiyaç sahibi veya gerçek yardımsever olduğunu doğrulamaz veya teyit etmez; bu nedenle, tüm kullanıcılar kendi araştırmalarını kendileri yapmalıdır. Kolektif House, herhangi bir nedenle platformu durdurma ve yayından kaldırma yetkisine sahiptir. Yardımseverlerin Kolektif House'a destek sağlama ilanı başvurusu amacıyla sağladığı kişisel ve ticari bilgiler, herkese açık olarak yayınlanabilir. Form giriş bilgilerinde beyan edilen kişisel verilerin ve ticari bilgilerin doğruluğu, formu dolduran kişinin sorumluluğundadır.


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
AYDINLATMA METNİ

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve sorumlu birimimizin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler veya reklamlar da içerebilir.
Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.
Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası’ndan (KVKK) erişebilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?


Kişisel verilerinizi, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde ticari sözleşmenin kurulması için gerekli olması, Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması ve Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işliyoruz.
Kişisel Verilerinizi e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo kanalıyla elde ediyoruz.
Kişisel verilerinizi sizin rızanız doğrultusunda işliyoruz.


HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?


Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca açık rızanıza bağlı olarak elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki kişisel veriler işlenecektir.


 • Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad, Unvan, Doğum tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası ve bilgileri, Mersis Numarası, KEP Adresi
 • İletişim Bilgisi: Cep Telefonu numarası, Sabit Telefon Numarası, E-posta adresi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ


Siz değerli müşterilerimizden sipariş kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Şirket tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında; siparişin ve siparişinize ilişkin belgelerin tarafınıza iletilebilmesi, Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin ifası, Sözleşmenin diğer süreçlerinin takibi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve ürünlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen kişisel verileriniz 2. Maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak ve 3. Maddede detayları verilen amaçlarla Kanun’un 8. Maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz açık rızanız ile Kanun’un 9. Maddesi uyarınca yurt dışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ


Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;


 • Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenilmediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek, haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin bizim için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde bulunan “başvuru formunu” doldurmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla bize iletmiş olduğunuz mail adresine cevap vererek başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bizi her zaman arayabilirsiniz.


İLETİŞİM BİLGİLERİ


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
E-posta adresi:  [email protected] / [email protected]
Mersis No: 0575045826500018
Adres: Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, No:5/1, Levent, Şişli, İstanbul
Telefon: 0212 924 24 10


AÇIK RIZA METNİ


www.kolektifhouse.co internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni başlıklı metinler ile gerekli aydınlatmanın şahsıma veri işlenmesinden önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, açık rızamın bir ürün ya da hizmetin sunulmasına ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmamın ön şartı olarak ileri sürülmediğini, veri işleme ile ilgili bütün konularda tarafıma açık ve anlaşılır bilgi verildiğini, elde edilecek kişisel verilerimin hangi amaçla kullanılacağının tarafımdan anlaşıldığını ve ilgili politika ile belgeleri eksiksiz okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Bu kapsamda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel ve özel nitelikteki verilerimin, www.kolektifhouse.co internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni metinleri çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, , işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen, her türlü işlemin yapılmasına, dilendiği takdirde uygun göreceği veri sorumluları eliyle bu işlemlerin bir kısmını ve/veya tamamının yapılmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkilerinin gereği olarak grup şirketleri, ortak firmalara, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortağı olan yurt içinde ve yurt dışında yer alan üçüncü kişilerle paylaşılmasına kendi özgür iradem ile rıza gösteriyorum.


VERİ SORUMLUSUNUN İLETİŞİM BİLGİLERİ


Ad, Soyad ve Unvan: Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Web Adresi: https://kolektifhouse.co/
E-posta Adresi: [email protected] / [email protected]
Mersis No/VKN: 0575045826500018 / 5750458265
Adres: Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, No:5/1, Levent, Şişli, İstanbul
Telefon: 0212 924 24 10KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması https://www.kolektifhouse.co/ adresinde bulunan Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) için önemli bir konudur. Şirket veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.


1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı


İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;


 • a. Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 • b. Kişisel verilerin işlenmesinde uygulanacak ilkeler
 • c. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiği ve bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,
 • d. Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 • e. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • f. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 • g. Kişisel verileri saklama sürelerini,
 • h. Profilleme ve Segmentasyon
 • i. İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 • j. İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
 • k. Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını
 • l. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

çıklamaktadır.


a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilen


 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanarak websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.


b. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak İlkeler


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verilen toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesinde aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.


b.1 Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Faaliyette Bulunma

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi veri sahiplerinin haklarının korunması için kişisel verileri hukuka uygun ve adil bir şekilde toplayarak, işleyecektir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde orantılılık ve gereklilik ilkeleri göz önünde bulundurulacaktır.


b.2. Amaca Özel Kısıtlama

Kişisel veri yalnızca verilerin toplanmasından önce tanımlanmış amaçlar için işlenebilir. Amaca ilave değişimler yalnızca sınırlı ölçüde ve gerekçelendirmeyle mümkündür.


b.3. Şeffaflık ve Aydınlatma

Veri sahipleri, kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi öncesinde detaylı olarak bilgilendirilmelidir. Verilerin toplanması öncesinde hak sahipleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmelidir:


 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
 • Kişisel verilerin işlenme amacı
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel verisi işlenen kişinin KVKK madde 11 uyarınca hakları.

b.4. Veri Ekonomisi


Kişisel verinin işlenmesinden önce, amaca ulaşmak için işlemin gerekli olup olmadığı ve hangi kapsamda gerekli olduğu belirlenmelidir. Amacın kabul edilebilir ve orantılı olduğu durumda anonim ya da istatistiki veri kullanılabilir.


b.5. Kişisel Verilerin Silinmesi

İlgili kanunlarda kayıt saklama yükümlülükleri ve ispat için gerekli kayıt tutma işlemleri için öngörülen sürelerin sona ermesinden sonra artık gerekli olmayan kişisel veri silinmekte veya yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


b.6. Doğruluk ve Veri Güncelliği

Kişisel verilerin doğru, tam ve biliniyor olması halinde güncel olması zorunludur. Doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesi, düzeltilmesi, tamamlanması veya güncellenmesi sağlanmalıdır.


b.7. Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veri gizli bilgi olarak saklanmalı ve muhafaza edilmelidir. Kişisel Veriler yetkisiz erişimi, yasal olmayan işlemleri, paylaşımı, yanlışlıkla kaybolmayı, değiştirilmeyi veya tahrip edilmeyi engellemek için gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak korunmalı ve kişisel seviyede gizli tutulmaktadır.


c. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiği ve Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.


d. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri


1.

a) Üye Müşteri

 • Kimlik Bilgisi:  Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası,
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı ve satın aldığı ürüne ilişkin şehir, ilçe, tebligat adresi,gerektiğinde mevcut konum bilgisi
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, sabit telefon numarası, e-posta adresi, şirket ise tebligat adresi, şahıs ise ikametgah adresi, posta kodu
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi ve numarasıfatura bilgileri, ödeme yapılan kart bilgisi
 • Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası, Şirket faturalama sisteminde üyeye özel tanımlanan cari kodu
 • Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • İşitsel ve Görsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları, şirkete ait alanlarda zorunluluk gereği alınan kamera kayıtları.
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

b) Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar)

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (………………… aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
 • Misafir Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, siparişe ilişkin bilgiler
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, …………………………tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
2.

Çevrimiçi Ziyaretçi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, e-posta, parola bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.
3.

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe ( …………………… aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
4.

Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi

 • Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı
 • İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
 • Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

e. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı


1.
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen “https://www.kolektifhouse.co/” ve “http://koplanet.kolektifhouse.co/marketplace” e-ticaret platformları (“platform”); üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Üye Müşteri ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Üye Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Üye Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
2.

Çevrimiçi Ziyaretçi Kişisel Verileri

 • 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
3.

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi Kişisel Verileri

 • Ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
4.

Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi

 • Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı
 • İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
 • Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

f. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi , kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi , kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:


 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
 • Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Şirket tarafından işletilen platformlara veya Şirketksistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.


g. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti alt yapı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye Müşteri/Misafir Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz ek olarak iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verilerini Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanabilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.


h. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Şirket ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olarak saklanabilecektir.
Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.


i. Profilleme ve Segmentasyon


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;


 • h.1. Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır.
 • h.2. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Üye Müşteri/Misafir Müşteri bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak;
  • a. Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),
  • b. Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi,
  • c. Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’leri https://koplanet.kolektifhouse.co/ içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye atanan bu ID’ler Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.


j. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

k. İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “https://koplanet.kolektifhouse.co/login” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.
Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.


l. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Şirket yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirket yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.


m. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi


Kullanıcıların tercihlerinin izlenmesi amacıyla internet sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler; sizin bilgisayarınızdan daha önce internet sitemize erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir.

Internet sitemizi cookieler olmaksızın da kullanabilirsiniz Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak birçok browserın cookieleri otomatik olarak kabul ettiği ve cookie kabul etmemeniz halinde internet sitemizi kullanımınızın sınırlanabileceğini hususunda dikkatinizi çekmek isteriz.


2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi,, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edilecek veya anonim hale getirecektir.

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.


3. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, KVKK’nın 16. Maddesi’nde belirtilen Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmuştur. Buna göre sicile kayıt için Kurul’a sunulan bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:


 • Veri sorumlusu olarak Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“KOLEKTİF HOUSE”) tarafından hazırlanmıştır.

KOLEKTİF HOUSE’un şubelerinde (“Ofisleri”) güvenliğin sağlanması amacıyla Kolektif Gate uygulaması ve KoMember Kart vasıtasıyla Üyelerin, Üye Personellerinin ve Misafirlerin (“ZİYARETÇİ”) giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. KOLEKTİF HOUSE olarak ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranmaya ve kişisel verilerin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız. Bu metinle Kanun’dan doğan, ziyaretçilere yönelik kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklar konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Kolektif Gate uygulaması ve KoMember Kart vasıtasıyla Ziyaretçilerin adı, soyadı, e-posta adresleri, giriş & çıkış saatleri, giriş & çıkış yapılan lokasyon & Ofis bilgileri ile giriş yapılan oda bilgileri KOLEKTİF HOUSE tarafından işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde ilgili kişi işvereni olan Üyelere, KOLEKTİF HOUSE’un iş ortaklarına ve/veya tedarikçilerine, adli makamlara veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Başvuru Formunu’nda paylaşılan usul ve şekilde iletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ


Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
E-posta adresi:  [email protected] / [email protected]
Mersis No: 0575045826500018
Adres: Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, No:5/1, Levent, Şişli, İstanbul
Telefon: 0212 924 24 10Bu platformun amacı, 6 Şubat 2023 tarihi ve devamında ülkemizin çeşitli illerinde art arda meydana gelen depremlerde olumsuz etkilenen afetzedeler ile onlara dayanışma amacıyla gönüllü olarak destek sunmak isteyenler arasında bir iletişim köprüsü kurarak çeşitli sosyal yardımların sağlanmasına katkı sağlamaktır. Bu platform, işbirliği ve dayanışma temelinde çalışan bir sosyal yardım projesidir. Afetzedelerle yardımseverler arasındaki hukuki ve fiili her ilişkinin sorumluluğu söz konusu taraflara aittir ve Kolektif House, bu ilişkilerin tamamen dışında olup ve hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kolektif House, afetzedeler ve yardımseverler adına hareket etmemekte olup ve bu kişilerin eylem ve işlemlerinden sorumluluk kabul etmez. Kolektif House platformda yer alan hiçbir kişinin, kefil, garantör veya temsilcisi değildir. Kolektif House, platformu kullanan kişilerin gerçek ihtiyaç sahibi veya gerçek yardımsever olduğunu doğrulamaz veya teyit etmez; bu nedenle, tüm kullanıcılar kendi araştırmalarını kendileri yapmalıdır. Kolektif House, herhangi bir nedenle platformu durdurma ve yayından kaldırma yetkisine sahiptir. Yardımseverlerin Kolektif House'a destek sağlama ilanı başvurusu amacıyla sağladığı kişisel ve ticari bilgiler, herkese açık olarak yayınlanabilir. Form giriş bilgilerinde beyan edilen kişisel verilerin ve ticari bilgilerin doğruluğu, formu dolduran kişinin sorumluluğundadır.