Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Bilmeniz Gereken Her Şey

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Bilmeniz Gereken Her Şey

İçinde bulunulan bilgi çağında, birçok veri muhafaza edilmektedir. Bu veriler iyi niyetli ya da kötü niyetli birçok şekilde kullanılabilir. 2016 yılında çağın gerekliliğine uyarak kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe girmiştir. (1) Böylece işlenen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Kişisel verilerin korunması kanunu ( KVKK) ile uluslararası ve yerel tüm mecralarda bilgi güvenliği sağlanmıştır. 

Kişisel Verilerin Korunması Nedir?

Bilginin önemi ve doğru kullanımı, bulunduğumuzda dönemde başlıca dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Dijitalleşme ile birlikte bilginin kötü amaçlı kişi ya da kurumların eline geçmesi kolaylaşmıştır. Bu sebeple bilgi güvenliğini sağlamak ve yasalarla hakların güvence altına alınması zorunluluk haline gelmiştir. 

Kişisel veri, bireyin sahip olduğu ad, soyad, cinsiyet, iletişim bilgileri ve kişisel tercihleri gibi birçok bilgiyi kapsamaktadır. Bu bilgiler, temas edilen kurumlarca işlenip kullanılabilir. Kurumların sahip olduğu bu bilgileri kaydederken, işlerken, saklarken ve kullanırken bilgi sahiplerine karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Kişisel verilerin korunması kanunu ile oluşturulan bu yükümlülükler bilgi güvenliğini artırır. Kurumlar, veri havuzlarındaki bilgilere yeterli önemli vermezse, veri hırsızlığına maruz kalabilir. Bu durum da hem kurumun saygınlığına zarar verir hem de kişisel verilerin korunması kanunu gereğince cezai işleme tabi tutulur. 

Özel Nitelikli/Hassas Kişisel Veri Nedir?

Bu veriler, öğrenildiğinde kişiyi mağdur duruma düşürebilecek ya da ayrımcılığa sebep olabilecek verilerdir. Bu veriler kişinin açık rızası olmadan işlenemez. 

Kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli/hassas kişisel veri statüsündedir. (1) 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Gerekçeleri

Kişisel verileri koruma kanunu ile verilerin kaydedilmesi, arşivlenmesi ve işlenmesi kontrol altına alınmıştır. Böyle bir bilgi güvenliği kanununa ihtiyaç duyulmasının başlıca nedenleri şu şekildedir: (2)

• Kişisel veri alanında mevzuat eksikliğinin uluslararası anlaşmalarda, hukuki yardımlaşmalarda ve suçla mücadele alanlarında sorun yaratmaktadır.

 • • Kişisel verilerin korunması hakkı, anayasal hak olarak kabul edilmiştir.
 • • Uluslararası alanda tüm ülkeler bilgi güvenliği alanında çalışmalar yapmıştır.
 • • AB’ye uyum çalışmalarına katkı sağlamak istenmektedir.

Kişisel Veriler Nasıl Toplanmalıdır?

2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) ile bilgilerin toplanması hususunda kurumlara yönergeler sunulmuştur. Kanuna uygun olarak kişisel verinin toplanması için bireye açıkça hangi verilerin, hangi amaçla ve ne kadar süreyle kullanılacağının bilgilendirilmesi yapılmak zorundadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başlıca ilkelere madde 4.2’de yer verilmiştir.(1) Buna uygun şekilde veriler toplanmalı ve saklanmalıdır. İlgili madde aşağıdaki gibidir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza edilme

Açık Rıza Metni ve Aydınlatma Metni Nedir?

Bilgilerin toplanma aşamasında kullanılan açık rıza metni ve aydınlatma metni de bu sebeplerle bireylerle paylaşılır. Aydınlatma metninde, verinin kullanım alanları, saklanma koşulları, sorumluları sade bir dille açıklanır.

Açık Rıza Metni ise kişinin edindiği bilgiler ışığında kendi özgür iradesiyle verilerinin işlenmesine onay verdiği metindir. 

Yasadan Önce Toplanmış Veriler için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Kurumlar tarafından 2016 yılında yasanın yürürlüğe girmesinden önce toplanmış birçok veri bulunmaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 yıl içerisinde bu verilerin de kanuna uygun hale getirilmesi zorunlu kılınmıştır. (3) Yasaya uygun hale getirilmeyen veriler için kurumlar, bilgilerin anonim hale getirilmesi veya silinmesi konusunda yükümlü kılınmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyumluluk Çalışmaları İçin Neler Yapılmalıdır?

 • • Mevcut müşteri bilgileri kanuna uygun hale getirilmelidir.
 • • Halihazırdaki tedarikçiler, çalışanlar, taşeronlar ve kurumla bağlantılı tüm kişilerden gerekli izinler alınmalıdır.
 • • Kurumların mevcut iş planları ve iş akışları KVKK kapsamına uygun şekilde revize edilmelidir.
 • • Kurum içinde ve kurum dışında kullanılan belgelerin KVKK uygunluğu uzman kişilerce kontrol edilmeli ve yasaya uygun hale getirilmelidir.
 • • Veri sorumluları belirlenmeli ve gerekli kurumlara bildirilmelidir.
 • • Bilgi güvenliği için gerekli teknik hazırlıklar yapılmalı, önlemler alınmalıdır.
 • • Gerekli durumlarda şirket çalışanlarına bilgilendirme toplantıları yapılmalı, tüm kurumda hassasiyet oluşturulmalıdır. 

Siber Saldırılara Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurumlar, tüm verilerini ve iş süreçlerini Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun hale getirmek için maliyet ve zaman harcamaktadır. Buna rağmen yapılan siber saldırılar yine veriler kötü amaçlı ele geçirilip kullanılabilmektedir. Bu kurumu karşı karşıya kalmak istemeyeceği siber saldırıları önlemek için kurum için eğitimler düzenlemeli, teknolojik altyapıları en üst düzeyde tutmalısınız. Bir kurumun siber saldırıya uğraması para, güvenilirlik ve saygınlık kaybına yol açar. Kanunlarla korunan veriler için para ve hapis cezalarının yanı sıra paydaşlara karşı sorumlulukların yerine getirilmemesi itibarı zedeler.

Bu saldırılardan korunmak için başlıca dikkat edilmesi gereken konular şu şekildedir:

Bilgi İletim araçları

Kurum içi ve kurum dışı bilgi paylaşımında kullanılan araçlar doğru kullanılmazsa kötü amaçlı kişilerin eline geçebilir. Sıkça kullanılan USB bellekler, CD gibi araçların yanı sıra basılı belgeler de tehdit oluşturabilir. İnternet tabanlı yazıcılar veya basılı belgenin güvenliksiz alanlarda bulunması tehlikelidir.

VPN Kullanımı

Uzaktan çalışmanın hızla arttığı bu dönemde VPN kullanımı da aynı şekilde artış göstermektedir. Kurumların dosya erişimlerinde güvenlik sağlama amacıyla kurduğu VPN sistemlerine dikkat edilmelidir. Çalışanlar özellikle bilgilendirilmelidir. Kullanıcı adı ve şifre kişiye özel olmalı ve kimse ile paylaşılmamalıdır. Uzaktan çalışanların bulunduğu ortamda sağlanan kablolu ya kablosuz ağların güvenilir olması gerekmektedir. Güvenilir olmayan kaynaklardan bağlanılan VPN, siber saldırılara karşı kurumu hedef haline getirebilir. 

Ekipmanların Temini ve Kullanımı

İşleyiş için gerekli bilgisayar, telefon, yazıcı ve diğer bilgi işlem malzemeleri kurumun kontrolünden geçmelidir. Mümkünse kuruma ait ekipmanlar harici bir araç kullanılmamalıdır. Kişisel ekipmanlar, güvenlik açığı oluşturabilir. Bu ekipmanların belli aralıklarla kurumun bilgi işlem departmanı tarafından kontrolü, güncelliği ve takibi yapılmalıdır. Ekipmanda gözlenen farklı durum ya da bildirimler ivedilikle ilgili departmana bildirilmelidir. Virüs programlarının süre aşımları, yazılım güncellemeleri, farklı bir program yüklenmesi, tanımlı ekipmanlar ve birçok konu üzerinden siber saldırılara açık konuma gelebilir. 

İletişim Araçları

Kurum içi ve kurum dışı iletişim sağlanması adına kullanılan mesajlaşma ve e-posta uygulamaları hacker’ların en çok kullandığı alanlardır. Oltalama yöntemi ile kurumdaki herhangi biri üzerinden sistemlere kolayca sızabilir ve verileri çalabilirler. Bu nedenle bilinmeyen kaynaklardan gelen mesaj ve e-postaları açarken daha dikkatli olmalı, linklere tıklanmamalıdır. Kaynağı güvenilirliğini kontrol etmek için bilgi işlem departmanı ile iletişime geçilmelidir. Kontrolün ardında işlem yapılmalıdır.

Bilginin en büyük sermaye olduğu günümüzde veri güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Kurumların güvenlik için maliyetleri sağlaması ve gerekli önlemleri alması gerekir. Mutlaka KVKK alanında uzman ekiplerle çalışılmalı, gelişmeleri takip etmeli ve güncel şekilde süreçlerini yönetmelidir. Bunun yanı sıra kişilerin de haklarını bilmesi ve buna uygun hareket etmesi gerekir. Veri paylaşımında ilgili kurum ve kuruluşları detaylı araştırmalı, aydınlatma metnini mutlaka edinmelidir. 

Kaynakça

 1. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf 
 2. https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0541.pdf 
 3. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4199/Kamuoyuna-Duyuru 


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

Türkiye'de Serbest Çalışan Hareketini Dijitalleştiren Platform; Bionluk!

Yaratıcı & profesyonel hizmetler ve serbest çalışanlar için çevrimiçi bir pazar geliştiren İstanbul merkezli bir girişim olan Bionluk.com, Türkiye'nin lider freelancer platformu olarak 2014 yılından beri kullan...

12 Haziran 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

Türkiye'de Serbest Çalışan Hareketini Dijitalleştiren Platform; Bionluk!

Yaratıcı & profesyonel hizmetler ve serbest çalışanlar için çevrimiçi bir pazar geliştiren İstanbul merkezli bir girişim olan Bionluk.com, Türkiye'nin lider freelancer platformu olarak 2014 yılından beri kullan...

12 Haziran 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı ve Etkinlik Organizasyonu İçin Online Araçlar: İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Toplantı ve etkinlikler, sektörü veya ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için son derece önemlidir. Toplantı; ekiplerin nasıl uyum sağladığı, karar aldığı ve neyin gerçekten önemli olduğu konusunda fikir ver...

25 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Pasif Gelir Nedir? 2024'ün En İyi Pasif Gelir Kaynakları

Son dönemlerde teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde pasif gelir imkanları da artmış göstermiştir. Ekstra nakit akışına olanak sunan pasif gelir kaynakları, işsiz kalma gibi durumlarda en önemli maddi dest...

5 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Vergi Dilimi Nedir? 2024 Güncel Vergi Dilimleri

Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan birçok sorumluluk arasında vergiler ve vergi dilimleri önemli bir yer tutar. Her yıl değişen vergi dilimleri finansal planlamaları etkileyen başlıca faktörler arasında yer al...

27 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sosyal Girişimcilik Nedir? Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Günümüzde girişimcileri başarılı yapan en önemli faktör, tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktan çok daha fazlasına sahip olmalarında gizleniyor. Nitekim, araştırmalar son yıllarda tüketicilerin gözünde sorumlulu...

26 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal E-Posta Nedir? Kurumsal E-Posta Ne İşe Yarar?

Ticaret, hizmet ya da herhangi bir iş sürecinin en önemli unsuru iletişimdir. Doğru iletişim ise sorunsuz çalışma ortamından verimli iş anlaşmalarına kadar pek çok şeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle iş dünyasınd...

23 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Dijital İçerik Üreticisi Nedir? Dijital İçerik Üretme Yolları

Dijital çağın hızla gelişen dünyasında içerik üretimi ile dijitalleşme önemli bir role sahiptir. Çünkü sosyal medya ve paylaşılan içerikler hemen herkesin başarı yolculuğunun parçası haline gelmiştir. Dijital i...

21 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Beden Dili Nedir? İş Hayatında Beden Dilinin Önemi

Yazılı iletişim, sadece kelimelerle sınırlı olsa da sözlü iletişim bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü iletişim kurarken sözlerimizle birlikte beden dilimiz de önemli rol oynar. Beden dili, duygularımızı, düşünce...

20 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

B2B İş Modeli Nedir? B2B İş Modelinin Özellikleri

İş dünyasının dinamik yapısı, her geçen gün farklılaşan ve gelişen iş modellerini beraberinde getirir. Teknolojiden etkilenen iş süreçleri de sürekli olarak yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyaç duyar. Son zaman...

9 Şubat 2024
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!